THỦ TỤC BÃI NHIỆM GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Xem: 403
Trả lời: 1
Ngày gửi : 21/06/2013 10:17
Trang : 1
Có 1 câu trả lời cho câu hỏi này

Chào bạn,

Theo quy định tại điểm h khoản 2 điều 108 của luật doanh nghiệp năm 2005 thì hội đồng quản trị có quyền:
" Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định..."
- Với quy định trên thì việc miễn nhiệm chức danh TGĐ thuộc thẩm quyền của HĐQT. HĐQT thực hiện quyền miễn nhiệm TGĐ bằng hai cách: họp HĐQT hoặc lấy ý kiến bằng văn bản, nếu Điều lệ công ty không quy định cách thức khác. Quyết định của HĐQT phải theo đa số, trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của chủ tịch HĐQT.
- Trường hợp Điều lệ c
ông ty quy định rõ TGĐ là người cụ thể thì việc miễn nhiệm TGĐ phải do ĐHCĐ quyết định, vì đây là việc thay đổi nội dung trong Điều lệ công ty, bởi theo quy định tại Điều 96 Luật Doanh nghiệp năm 2005, chỉ có ĐHCĐ mới có quyền quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
Nếu cần biết thêm thông tin xin vui lòng gọi tổng đài tư vần 1900 6665 gặp tư vấn viên Đỗ Thị Ngọc Thanh.
Ngày gửi : 21/06/2013 10:18:08