Tai sao nông nghiêp chỉ giữ vai trò thứ yếu trong nền kinh tế Nhật Bản?

1 câu trả lời 1